سوابق آموزشی

1- سوابق آموزشي

نام درس

مقطع

رشته

محل تدريس

ترم و سال تحصيلي

دفعات تدريس

پمپ­ ها و ايستگاه­ های پمپاژ

كارشناسی

مهندسی آبياری

و مهندسی آب

دانشگاه مازندران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

از ترم دوم78-77 تا ترم دوم 81-80

ترم اول 85-84

ترم اول و دوم 86-85

ترم دوم 87-86

ترم دوم 91-90

ترم دوم 92-91

ترم دوم93-92

 ترم دوم94-93

 ترم دوم95-94

 ترم دوم96-95

15

هيدرولوژی مهندسی

كارشناسی

مهندسی آبياری،

مهندسی آب و مهندسی عمران

دانشگاه مازندران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم اول 79-78
ترم دوم 86-85
ترم دوم 87-86
ترم اول 88-87
ترم اول 89-88
ترم دوم 89-88 (بابلسر)
ترم اول 90-89 (بابلسر)
ترم اول 91-90

ترم اول 93-92

ترم اول 94-93

10

تامین آب مشروب روستاها

كارشناسی

مهندسی آبياری

دانشگاه مازندران

ترم اول و دوم 85-84

2

طراحی شبکه­ های آبرسانی

كارشناسی

مهندسی آب

دانشگاه مازندران

ترم اول و دوم 86-85

 ترم اول 87-86

 ترم اول 95-94

 ترم اول 96-95

5

آشنايی با نرم ‌افزارهای تخصصی

كارشناسی

مهندسی آب

دانشگاه مازندران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم اول 85-84

ترم اول 86-85

ترم دوم 87-86

ترم اول 88-87

4

آب­های زیرزمینی

كارشناسی

مهندسی آب

دانشگاه مازندران

ترم دوم 85-84

ترم دوم 86-85

2

مدیریت منابع آب

كارشناسی

مهندسی آب

دانشگاه مازندران

ترم دوم 85-84

1

سنجش از دور و GIS

كارشناسی

مهندسی آب

دانشگاه مازندران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم اول 86-85

ترم دوم 87-86

ترم دوم 88-87

3

هیدرولوژی آب‌­های سطحی

كارشناسی

مهندسی آب

دانشگاه مازندران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم اول 87-86

ترم دوم 87-86

ترم دوم 88-87

ترم اول 89-88

ترم اول 90-89

ترم اول 91-90

ترم اول 92-91

 ترم اول 93-92

ترم اول 94-93

ترم اول 95-94

ترم دوم95-94

ترم اول96-95

ترم دوم96-95

13

آمار مهندسی

كارشناسی

مکانیک ماشین­‌های کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم اول 88-87

ترم اول 93-92

2

آمار و احتمالات

كارشناسی

مهندسی آب

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم اول 88-87

1

هیدرولیک انهار

كارشناسی

مهندسی آب

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم دوم 89-88

1

محاسبات عددی

كارشناسی

مهندسی آب

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم دوم 89-88

1

کاربرد کامپیوتر در صنایع

كارشناسی

علوم و صنایع غذایی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم دوم 89-88

1

اصول مهندسی سد

كارشناسی

مهندسی عمران

دانشگاه مازندران

ترم دوم 90-89

1

آمار مهندسی

كارشناسی ارشد

آبیاری و زهکشی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم دوم 89-88

ترم دوم 90-89

ترم دوم 91-90

ترم اول 93-92

ترم دوم 93-92

5

آمار در هواشناسی

كارشناسی ارشد

هواشناسی کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم دوم 88-87

ترم اول 90-89

ترم اول 91-90

 ترم اول 93-92

 ترم دوم94-93

5

هیدرومتئورولوژی

كارشناسی ارشد

هواشناسی کشاورزی

و منابع آب

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم اول 90-89

ترم دوم 90-89

ترم دوم 91-90

ترم اول 92-91

 ترم دوم 93-92

 ترم اول 95-94

 ترم دوم 95-94

7

هیدرولیک سیلاب

كارشناسی ارشد

سازه‌های آبی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم اول 89-88

ترم دوم 90-89

ترم دوم 91-90

ترم دوم 92-91

 ترم اول 94-93

 ترم دوم 95-94

 ترم اول 96-95

7

روش­‌های عددی کلاسیک

كارشناسی ارشد

سازه‌های آبی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم دوم 89-88

1

مدل­‌هاي فيزيكی و هيدروليكی

كارشناسی ارشد

تأسيسات آبياری

و سازه‌های آبی

دانشگاه مازندران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم دوم 81-80

ترم اول 86-85

ترم اول 87-86

ترم دوم 88-87

ترم دوم 89-88

ترم اول 90-89

ترم اول 91-90

ترم اول 92-91

ترم اول 93-92

 ترم اول 94-93

 ترم اول 95-94

11

طراحی سازه‌های تنظیم آب

كارشناسی ارشد

سازه‌های آبی

دانشگاه مازندران

ترم دوم 85-84

ترم دوم 86-85

2

آب‌های زیرزمینی پیشرفته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم اول 92-91

ترم اول 93-92

 ترم دوم 93-92

 ترم دوم 94-93

4
مدل‌های هیدرولیکی پیشرفته در طراحی سازه‌های آبی
دکتری تخصصی سازه‌های آبی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم دوم 92-91

 ترم دوم 93-92

ترم دوم 94-93

3
هیدرولوژی آب‌های سطحی تکمیلی کارشناسی ارشد منابع آب علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم اول 93-92

 ترم اول 94-93

 ترم اول 95-94

 ترم اول 96-95

4
مدل‌های ریاضی در هیدرولوژی کارشناسی ارشد منابع آب علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 ترم دوم 93-92

ترم دوم 94-93

ترم دوم 95-94

ترم اول 96-95

4
مدل‌های ریاضی در آب‌های زیرزمینی کارشناسی ارشد منابع آب علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم دوم 93-92

ترم اول 96-95

ترم دوم 96-95

3
هیدرولیک پیشرفته سیلاب و مقاطع مرکب دکتری تخصصی

سازه‌های آبی

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ترم اول 93-92 1
مدیریت توسعه منابع آب
کارشناسی ارشد

بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی مازندران (مجتمع پیامبر اعظم)

ترم دوم 93-92

ترم دوم 94-93

ترم دوم 95-94

3
آب‌های زیرزمینی تکمیلی (2) کارشناسی ارشد  منابع آب علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترم اول 94-93

ترم اول 95-94

ترم اول 96-95

3

آموزش نرم افزار EXCEL

كارشناسی و كارشناسی ارشد

مهندسی آبياری

دانشگاه شهيد چمران اهواز

ترم اول 80-79

1

2- سیاهه­ی کتاب­‌های چاپ شده:

1- هيدروليك، همكاري در تأليف، 1378، چاپ شده توسط مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران.

 

3- فرصت‌­های مطالعاتی:

1- فرصت مطالعاتی 6 ماهه در کشور بلژیک و در دانشگاه Katholik University of Leuven

از 27 شهریور 1383 تا آخر بهمن 1383. همکاری در مدل­‌سازی بارش-رواناب

 

 

4- پایان­‌نامه دانشجویان کارشناسی­ ارشد و یا دکتری تحت سرپرستی اینجانب همراه با عنوان آن:

نام دانشجو، عنوان پايان‌نامه، اساتید راهنما، اساتید مشاور، سال دفاع، محل تحصیل.

 1- شهره علی بخشی، آنالیز و شبیه­‌سازی سیلاب در شبکه‌های جمع­‌آوری آب‌­های سطحی با استفاده از مدل کامپیوتری (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)، اساتید راهنما: م. ضیاء ­تبار احمدی و م. رائینی سرجاز، استاد مشاور: رامین فضل­‌اولی، خرداد 1386، دانشگاه مازندران.

 2- رضا احمدی، بررسي آب­شستگي پایين‌دست سازه‌های هيدروليكی و راه­كارهای اجرایی تثبيت بستر رودخانه (مطالعه موردی: سد اصلاحی (چند منظوره) رودخانه كردكوی)، اساتید راهنما: م. ضیاء ­تبار احمدی و رامین فضل­‌اولی، اساتید مشاور: م. مفتاح هلقی و ع. یوسفی، 1386، دانشگاه مازندران.

 3- حنانه باروتی، تهیه و تدوین سیستم پایش خشک­سالی در استان قزوین با استفاده از شاخص‌های خشک­سالی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، استاد راهنما: رامین فضل­‌اولی، استاد مشاور: ا. یوسف گمرکچی، 1386، دانشگاه مازندران.

 4- سيد محمد حاجی ميرزايی، مبانی انحراف رودخانه‌­های بزرگ در زمان اجراي سد به ­وسيله قطعات پيش ساخته، اساتید راهنما: م. ضیاء ­تبار احمدی و س.ح. گلمایی، استاد مشاور: رامین فضل‌اولی، 1386، دانشگاه مازندران.

 5- محسن برزعلی، آب­شستگی موضعی اطراف سری آب­شکن­‌های L شکل، اساتید راهنما: رامین فضل‌­اولی و م. ضیاء ­تبار احمدی، استاد مشاور: ا.ا. دهقانی، 1387، دانشگاه مازندران.

 6- نرگس رحیمی، مقایسه مدل­‌های کامپیوتری در مهندسی رودخانه، اساتید راهنما: رامین فضل­‌اولی و م. ضیاء ­تبار احمدی، استاد مشاور: م. نبویان پور، 1387، دانشگاه مازندران.

 7- زهرا عفتی، بهینه‌­سازی هیدرولیکی شبکه جمع‌آوری فاضلاب و رواناب سطحی در حوزه­‌های آبریز شهری با استفاده از مدل MIKE SWMM(مطالعه موردی: کرمانشاه)، اساتید راهنما: م. رائینی سرجاز و رامین فضل­‌اولی، استاد مشاور: ح. تیموری، 1387، دانشگاه مازندران.

 8- افسانه حسينی، ارزيابی فنی طرح­‌های سامان­دهی اجرا شده بر روی بازه‌­ای از رودخانه قزل ­اوزن، اساتید راهنما: رامین فضل‌­اولی و م. ضیاء ­تبار احمدی، استاد مشاور: م. حسین­ زاده، 1387، دانشگاه مازندران.

 9- فیروزه خرم مرگاوی، استفاده از شبیه­‌سازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی به منظور تعیین مکان مناسب برای احداث سد مخزنی، (مطالعه موردی: حوزه­‌های آبریز محدوده شهرستان گلوگاه)، اساتید راهنما: رامین فضل­‌اولی و م. رائینی سرجاز، استاد مشاور: م. ضیاء ­تبار احمدی، 1387، دانشگاه مازندران.

 10- الناز پوركاظمي، شبیه­‌سازی و برآورد پارامترهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی حوزه آبریز کامه (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) با استفاده از مدل WMS، اساتید راهنما: ر. فضل‌­اولی و م. رائینی سرجاز، استاد مشاور: ابراهيم فلاح تفتی، 1387، دانشگاه مازندران.

 11- مینا نعمتی، بررسی اثرات برداشت مصالح رودخانه‌ه­ای بر سیستم رودخانه (مطالعه موردی رودخانه ماشلک)، اساتید راهنما: رامین فضل‌اولیو ع. شاه­نظری، استاد مشاور:قاسم آقاجانی مازندرانی، 1388، دانشگاه مازندران.

 12- مرضیه بهاری، بررسی راهکارهای تثبیت سواحل رودخانه‌ه­ای (مطالعه موردی رودخانه ماشلک)، اساتید راهنما: رامین فضل­‌اولی و ع. شاه­نظری، استاد مشاور: علیرضا شکوهی، 1388، دانشگاه مازندران.

 13- محمد اسماعیل­ زاده نصیری، تفکیک رواناب مستقیم و جریان پایه کلی از هیدروگراف بلند مدت بابل‌رود، استاد راهنما: رامین فضل‌اولی، استاد مشاور: رامین ارفع نیا، 1389، دانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات.

 14- مهوش منصوری، طراحی اندازه­ ی سنگ­ چین riprap به­ منظور کنترل آبشستگی تکیه‌گاه پل­‌های واقع در قوس 90 درجه­‌ی رودخانه، اساتید راهنما: رامین فضل‌­اولی و م. شفاعی بجستان، استاد مشاور: علی شاهنظری، 1389، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 15- زهرا احمدی ماچیانی، ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی شهری با استفاده از شبیه­‌سازی کامپیوتری (مطالعه موردی: شهرستان ماسال)، اساتید راهنما: رامین فضل‌اولی و ع. شاه­نظری. استاد مشاور: افشین اشرف زاده، 1389، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 16- سیده راضیه میری اطرابی، مکان­یابی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی به­ منظور احداث سد مخزنی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهاردانگه)، اساتید راهنما: رامین فضل‌­اولی و م. ضیاء تبار احمدی، استاد مشاور: عطااله کاویان، 1389، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 17- مجید بازدار، اولویت‌بندی سیل‌خیزی واحدهای هیدرولوژیکی حوضه آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابل‌رود استان مازندران)، اساتید راهنما: کاکا شاهدی و م.ر. قنبرپور. استاد مشاور: رامین فضل‌اولی، 1389، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 18- معصومه سنجابی اساسی، پایش کیفی منابع آب زیرزمینی دشت بابل-آمل، استاد راهنما: محمد منشوری، استاد مشاور: رامین فضل ­اولی، 1389، دانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات.

 19- روح‌الله دیباوند، شبيه‌سازی پيشروی آب شور بر سفره‌های ساحلی در حوزه لاهيجان–چابكسر، اساتید راهنما: علی شاهنظری و رامین فضل­‌اولی، استاد مشاور: میرخالق ضیاء تبار احمدی، 1390، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 20- مریم شفیعی، بررسی روند خشکسالی و تأثیر آن و دیگر عوامل اقلیمی بر افتاخیز بلند مدت سطح آب دریاچه پریشان-استان فارس، استاد راهنما: محمود رائینی سرجاز، استاد مشاور: رامین فضل­‌اولی، 1390، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 21- فرانک امیدی، بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده توأم از صفحات مستغرق و آبشکن در جلوگیری از ورود رسوبات به دهانه­‌های آبگیر، اساتید راهنما: رامین فضل‌اولی و مجتبی صانعی، استاد مشاور: عاطفه پرورش، 1390، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 22- فاطمه زهرا اسدی، بررسی تأثیر معادن شن و ماسه در تغییر رژیم رسوبات معلق (مطالعه موردی: رودخانه تالار)، استاد راهنما: رامین فضل‌­اولی، استاد مشاور: علیرضا عمادی، 1390، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 23- هدی مسکار، بررسي الگوي رسوب­‌گذاري در مخزن سد شهيد رجايي با استفاده از مدل­‌های رياضي، استاد راهنما: رامین فضل‌اولی، استاد مشاور: علیرضا عمادی،1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 24- شیوا میردار سلطانی، رتبه‌بندی ایستگاه‌­های هواشناسی از نظر استعداد خشکسالی با استفاده از روش TOPSIS در استان مازندران، استاد راهنما: محمود رائینی سرجاز، استاد مشاور: رامین فضل­‌اولی، 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 25- هدی گنجی، بررسی تأثیر استفاده از نانورس­‌ها در تثبیت سواحل رودخانه، استاد راهنما: رامین فضل­‌اولی، استاد مشاور: علی شاهنظری، 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 26-  حمید حاتمی، آناليز حساسيت هيدروليكی سازه‌های آبي جهت بهبود بهره‌برداری از شبكه‌های آبياری (مطالعه موردی شبكه آبياری اردبيل)، استاد راهنما: رامین فضل­‌اولی، استاد مشاور: علیرضا عمادی، 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 27-  عیسی کیاء، تلفيق شبکه عصبی و فازی در برآورد بار رسوبات معلق رودخانه (مطالعه موردی: بابل‌رود)، استاد راهنما: رامین فضل­‌اولی، استاد مشاور: علیرضا عمادی، 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 28-  مجتبی کیوانلو، بررسی اثرات برداشت مصالح از بستر رودخانه بر شرایط هیدورلیکی و سازه­‌های متقاطع با استفاده از مدل ریاضی (مطالعه موردی: رودخانه تالار)، استاد راهنما: رامین فضل­‌اولی، استاد مشاور: علیرضا عمادی، 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 29-  محدثه محمدیان، مدیریت منابع آب با استفاده از مدل کامپیوتری WEAP (مطالعه موردی رودخانه تجن)، استاد راهنما: رامین فضل‌اولی، استاد مشاور: علیرضا عمادی، 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 30-  مینا سیفی­‌زاده سرابستانی، بررسی شکست سد پل‌رود و تأثیر آن بر پایین‌دست با استفاده از مدل‌های ریاضی، استاد راهنما: علیرضا عمادی، استاد مشاور: رامین فضل­‌اولی، 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 31-  علیرضا وحدانی، پایش کیفی منابع آب زیرزمینی دشت نور-نوشهر، استاد راهنما: رامین فضل­‌اولی، استاد مشاور: علی شاهنظری، 1391، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات (هرمزگان).

 32-  آرمان شعبانی بازنشین، کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک به منظور مکان‌یابی بهینه سد­های تأخیری، استاد راهنما: علیرضا عمادی، استاد مشاور: رامین فضل­‌اولی، 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 33- احسان مبینی، کاربرد مدل ریاضی در بررسی رسوب‌گذاری سد ساوه و مقایسه آن با داده­‌های آب نگاری، استاد راهنما: علیرضا عمادی، استاد مشاور: رامین فضل‌­اولی، 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 34- الهام شمس ناطری، شبيه‌سازی اثر پيشروی آب شور در آب‌خوان ساحلي زيرحوضه تجن، استاد راهنما: علیرضا عمادی، استاد مشاور: رامین فضل­‌اولی، 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 35- مجید شیدائیان، بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری برنج (مطالعه موردی: دشت تجن)، اساتید راهنما: میرخالق ضیاء تبار احمدی،رامین فضل‌­اولی، استاد مشاور: آزاده اذعانی، 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 36- محمد میرناصری، بررسی آزمایشگاهی ضریب آب‌گذری مدل ترکیبی سرریز کنگره­‌ای مستطیلی همراه با دریچه، اساتید راهنما: علیرضا عمادی، رامین فضل‌اولی، استاد مشاور: قاسم  آقاجانی مازندرانی، 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 37- سیده سمیرا سعادتی پاچه­ کناری، بررسی آزمایشگاهی کاربرد آستانه در کاهش آبشستگی در اطراف گروه پایه کج، اساتید راهنما: رامین فضل­‌اولی، مهدی اسمعیلی ورکی، 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 38- طاهره عشرتی، اثر انحنای سرریز تخلیه بر عملکرد هیدرولیکی آن (مطالعه موردی: سد گرمی چای)، اساتید راهنما: رامین فضل‌اولی، مجتبی صانعی، استاد مشاور: علیرضا عمادی، 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 39- زکیه غلامی، بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در سرریز فیوزگیت، استاد راهنما: رامین فضل­‌اولی، استاد مشاور: علیرضا عمادی، 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 40- فاطمه اسکندری منش، بررسی اثر تغییر اقلیم بر دبی (حداکثر سیلابی) با استفاده از مدل ریزمقیاس­ نمایی آماری و مدل هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: رودخانه تجن)، استاد راهنما: محمود رائینی سرجاز، استاد مشاور: رامین فضل­‌اولی، 1393، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

5- زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

شبیه­ سازی کامپیوتری سفره ­های آب زیرزمینی (کمی و کیفی) و پایش نوسانات سطح ایستابی، مدل‌­سازی و طراحی ایستگاه­‌های پمپاژ، مدل­‌سازی و شبیه­‌سازی پدیده­‌ی بارش-رواناب، هیدرولوژی حوزه­‌های آبریز شهری و غیر شهری، مهندسی رودخانه، هیدرولیک و کنترل سیلاب، مدیریت منابع آب، مهندسی منابع آب، کاربرد آمار و روش­‌های آماری و زمین آماری در منابع آب، خطوط انتقال و توزیع آب، سازه­‌های آبی، طراحی و کار با مدل­‌های فیزیکی و هیدرولیکی، کاربرد کامپیوتر در علوم آب، کاربرد GIS در علوم آب، خشکسالی و پایش آب، پایش منابع آب.