سوابق اجرایی

1 - تجربه های شغلی (آموزشی):

مدرس حق ­التدریسی دانشکده کشاورزی– دانشگاه مازندران از سال 1377 الی 20 تیر 1385

عضو هیات علمی – گروه مهندسی آب- دانشکده مهندسی زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از 20 تیر 1385 تاکنون

2 - تجربه های شغلی (اجرایی):

مدیر امور آموزشی دانشکده مهندسی زراعی از خرداد 1387 تا فروردین 1388

مدیر امور آموزشی دانشگاه از فروردین 1388 تا خرداد 1395