نیم سال اول

دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393

هیدرولوژی آب های سطحی مدل های فیزیکی و هیدرولیکی
سرفصل درس دریافت فایل سرفصل درس دریافت فایل
معرفی منابع درس دریافت فایل ف.1 - ف.3 - ف.5 - ف.6 - ف.7 - ف.8 -ف.12 - ف.13 - ف.14 - ف.15 معرفی منابع درس

دریافت فایل - جزوه

جدول مقیاسهای تشابهی فرود و رینولدز

جزوه آزمایشگاه مدل (لاتین)

نحوه ارزیابی

حضور و مشارکت در کلاس: 1 نمره

امتحان بی خبر (کوئیز): 1 نمره

حل و تحویل تمرین ها: 6 نمره

امتحان میان ترم: 2.5 نمره (1392/9/6)

حضور در بازدید و تهیه گزارش: 1.5 نمره

امتحان پایان ترم: 8 نمره

نحوه ارزیابی

حل و تحویل تمرین ها: 4 نمره

ارائه گزارش عملیات: 5 نمره

ارائه یک تحقیق: 3 نمره

امتحان پایان ترم: 8 نمره

تکالیف درسی

متن تکلیف شماره 2 (توسط خانم مهندس جنت رستمی)

متن تکلیف شماره 4 (توسط خانم مهندس جنت رستمی)

داده های مورد نیاز برای انجام تکلیف شماره 4

 متن تکلیف شماره 5 (توسط خانم مهندس جنت رستمی)

داده ها و نقشه مورد نیاز برای انجام تکلیف شماره 5

نمونه فایلهای محاسباتی در خصوص فصل های 6 و 7 

 

تکالیف درسی

تمرین لاتین

تمرین 2

تمرین 3

بازدید

تاریخ بازدید از ایستگاه هیدرومتری کردخیل 1392/8/30

فرم اندازه گیری دبی (آب منطقه ای)

فرم کالیبراسیون مولینه AOTT

بازدید اختیاری با هماهنگی
نمرات دانشجویان

دریافت فایل امتحانک شماره 1

فایل نمرات امتحانک شماره 2

نمرات دانشجویان دریافت فایل
هیدرولوژی مهندسی آمار مهندسی (پردیس بین الملل)
سرفصل درس دریافت فایل سرفصل درس دریافت فایل
معرفی منابع درس دریافت فایل - جزوه فارسی جدید - ف.15 - ف.16 -ف.17 - ف.18 - ف.19 - ف.20 -جدول همبستگی معرفی منابع درس دریافت فایل
نحوه ارزیابی

حل و تحویل تمرین ها: 6 نمره

امتحان میان ترم: 4 نمره (1392/9/3)

امتحان پایان ترم: 10 نمره

نحوه ارزیابی

حل و تحویل تمرین ها: 10 نمره

امتحان پایان ترم: 10 نمره

تکالیف درسی

متن تکلیف (توسط خانم مهندس جنت رستمی)

فایل ضمیمه تکلیف (توسط خانم مهندس جنت رستمی)

تکلیف روندیابی سیل (توسط خانم مهندس جنت رستمی)

 

تکالیف درسی تمرین 1
نمرات دانشجویان دریافت فایل نمرات دانشجویان دریافت فایل
آب های زیرزمینی پیشرفته آمار در هواشناسی (مشترک با آقای دکتر رائینی)
سرفصل درس دریافت فایل سرفصل درس دریافت فایل
معرفی منابع درس جزوه ش.1 معرفی منابع درس جزوه
نحوه ارزیابی

انجام پروژه: 7 نمره

کار با نرم افزار و امتحان عملیات: 5 نمره

امتحان پایان ترم: 8 نمره

نحوه ارزیابی

حل و تحویل تمرین ها: 5 نمره

امتحان پایان ترم: 5 نمره

تکالیف درسی پروژه تکالیف درسی

ترسیم منحنی تابع چگالی احتمال نرمال

نمرات دانشجویان دریافت فایل نمرات دانشجویان دریافت فایل
هیدرولوژی آبهای سطحی تکمیلی هیدرولیک پیشرفته سیلاب و مقاطع مرکب (مشترک با دکتر عمادی و دکتر مسعودیان)
سرفصل درس دریافت فایل سرفصل درس دریافت فایل
معرفی منابع درس جزوه لاتین 1 - جزوه هیدرو لوژی مهندسی معرفی منابع درس جزوه
نحوه ارزیابی

انجام پروژه: 7 نمره

کار با نرم افزار و امتحان عملیات: 5 نمره

امتحان پایان ترم: 8 نمره

نحوه ارزیابی

حل و تحویل تمرین ها: 5 نمره

انجام پروژه با نرم افزار HEC-RAS تحویل به موقع: 5 نمره

امتحان پایان ترم: 10 نمره

 

تکالیف درسی پروژه تکالیف درسی دریافت فایل
نمرات دانشجویان دریافت فایل نمرات دانشجویان دریافت فایل