نیم سال دوم

دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393

آبهای زیرزمینی پیشرفته

مدل­های هیدرولیکی پیشرفته در طراحی سازه­های آبی

سرفصل درس دریافت فایل سرفصل درس دریافت فایل
معرفی منابع درس دریافت فایل معرفی منابع درس دریافت فایل
نحوه ارزیابی

ارائه یک تحقیق: 4 نمره

انجام یک پروژه: 6 نمره

امتحان پایان ترم: 10 نمره

نحوه ارزیابی

طراحی، حل و تحویل تمرین ها: 5 نمره

ارائه تحقیق: 5 نمره

برنامه نویسی روش ماتریسی: 4 نمره

ترجمه فصل منتخب از کتاب نواک: 4 نمره

امتحان پایان ترم: 2 نمره

تکالیف درسی

پروژه و تحقیق

تکالیف درسی

تمرین 1

بازدید ندارد بازدید اختیاری (اردیبهشت 93)
نمرات دانشجویان دریافت فایل نمرات دانشجویان دریافت فایل
هیدرومتئورولوژی پمپها و ایستگاه های پمپاژ
سرفصل درس دریافت فایل سرفصل درس دریافت فایل
معرفی منابع درس دریافت فایل - جدول همبستگی معرفی منابع درس اصل جزوه و نمونه سوالات
نحوه ارزیابی

حل و تحویل تمرین ها: 4 نمره

 

ارائه یک تحقیق: 4 نمره

 

کار با نرم افزار و امتحان عملیات: 2 نمره

امتحان پایان ترم: 10 نمره

 

نحوه ارزیابی

حضور در بازدید و تهیه گزارش: 2 نمره

حل و تحویل تمرین ها: 4 نمره

طراحی یک ایستگاه پمپاژ: 4 نمره

امتحان پایان ترم: 10 نمره

تکالیف درسی تمرین 2 و 3داده تمرین 2 تکالیف درسی دریافت فایل
نمرات دانشجویان دریافت فایل نمرات دانشجویان دریافت فایل
 مدل­های ریاضی در هیدرولوژی مدل­های ریاضی در آب­های زیرزمینی
سرفصل درس دریافت فایل سرفصل درس دریافت فایل
معرفی منابع درس دریافت فایل - جدول همبستگی معرفی منابع درس اصل جزوه و نمونه سوالات
نحوه ارزیابی

ارائه یک تحقیق: 4 نمره

انجام یک پروژه: 6 نمره

امتحان پایان ترم: 10 نمره

نحوه ارزیابی

ارائه یک تحقیق: 4 نمره

انجام یک پروژه: 6 نمره

امتحان پایان ترم: 10 نمره

تکالیف درسی دریافت فایل تکالیف درسی دریافت فایل
نمرات دانشجویان دریافت فایل نمرات دانشجویان دریافت فایل
 مدل­های ریاضی در هیدرولوژی مدل­های ریاضی در آب­های زیرزمینی
سرفصل درس دریافت فایل سرفصل درس دریافت فایل
معرفی منابع درس دریافت فایل - جدول همبستگی معرفی منابع درس اصل جزوه و نمونه سوالات
نحوه ارزیابی

ارائه یک تحقیق: 4 نمره

انجام یک پروژه: 6 نمره

امتحان پایان ترم: 10 نمره

نحوه ارزیابی

ارائه یک تحقیق: 4 نمره

انجام یک پروژه: 6 نمره

امتحان پایان ترم: 10 نمره

تکالیف درسی دریافت فایل تکالیف درسی دریافت فایل
نمرات دانشجویان دریافت فایل نمرات دانشجویان دریافت فایل