دکتری

فهرست اسامی دانشجویان تحت راهنمایی
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه تاریخ دفاع دانشگاه دانشکده گروه
1            
2            
3            
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            

 

فهرست اسامی دانشجویان تحت مشاوره
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه تاریخ دفاع دانشگاه دانشکده گروه
1            
2            
3            

 

فهرست اسامی دانشجویانی که داور پایان نامه ایشان بوده ام
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه تاریخ دفاع دانشگاه دانشکده گروه
1            
2            
3